Extrude setting

Extrude setting : ขณะ extruding พลาสติกจะถูกดันให้ไหลจากด้านหลังสกรู
มาที่ด้านหน้าสกรู โดยมีการควบคุม ความเร็วรอบการหมุนของสกรูและความดันหลังสกรูนั้น
(Back Pressure) ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. สกรูเริ่มหมุน  พลาสติกถูกดันให้วิ่งไปตามร่องสกรูมาด้านหน้า 
  2. วาวสไลเดอร์ถูกดันให้อยู่ในตำแหน่งเปิด พลาสติกสามารถไหลผ่านวาวสไลเดอร์ไปได้
  3. ความดันภายในกระบอกฉีดเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งค่าไว้ (Back Pressure)
  4. สกรูสามารถถอยหลังได้ไปจนถึงตำแหน่งระยะ Shot size ที่ตั้งไว้และหยุดหมุน
วาวสไลเดอร์ - ปิด วาวสไลเดอร์ - เปิด

 

Visitors: 10,262